Vicoma onderstreept belang bevordering procesveiligheid

Het maatschappelijk profiel van de Nederlandse procesindustrie wordt in grote mate bepaald door de risicobeheersing die de bedrijfstak zich oplegt, samen met haar industriële partners en overheidsinstanties. Het is daarmee zeer belangrijk dat alle betrokkenen, in technische en niet-technische rollen, zich bewust zijn van hun persoonlijk zorgplicht naar de samenleving toe.

Naar aanleiding van diverse zware incidenten in Nederland waarbij de technische integriteit en procesveiligheid van proces- en opslaginstallaties in het geding was heeft NAP Production Assets team, op verzoek van het NAP bestuur en programmaraad, een Code of Conduct ontwikkeld ter bevordering van de Procesveiligheid in de Nederlandse procesindustrie. Deze Code of Conduct kan op vrijwillige basis en op persoonlijke titel ondertekend worden.

Alle vestigingsleiders en managementteamleden van Vicoma Engineering onderstrepen het belang van deze gedragscode en hebben de Code of Conduct Procesveiligheid inmiddels ondertekend. In deze Code of Conduct wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke verantwoordelijkheden en gewenst ethisch gedrag ten aanzien van procesveiligheid en technische integriteit van procesinstallaties. Men is zich er terdege van bewust dat zij als leidinggevende een voorbeeldfunctie vervullen om de procesveiligheid en technische integriteit van de procesinstallaties naar de samenleving toe te waarborgen.

NAP is een netwerk van bedrijven in de procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken. Zie www.napnetwerk.nl.